آیین نامه تعیین حدود صلاحیت ماماهای کارشناس و کارشناس ارشد(شرح وظایف ماما)

دستورالعمل غربالگری و تشخیص دیابت بارداری

اصلاحیه تفسیر قند خون ناشتااصلاحیه تفسیر قند خون ناشتااصلاحیه تفسیر قند خون ناشتااصلاحیه تفسیر قند خون ناشتااصلاحیه تفسیر قند خون ناشتااصلاحیه تفسیر قند خون ناشتااصلاحیه تفسیر قند خون ناشتا

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

ads2

ads3

ads4