هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال در حاملگی معمولاً موقت است.
)منبع Medscape Medical News, Dec 02, ) 0202
سه چهارم زنانی که در طول حاملگی دچار هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال می شوند در طی ۵ سال آینده تستهای تیروئیدی نرمال خواهند داشت. در مطالعه ای که در مجله clinical endocrinology & metabolism در ماه دسامبر چاپ شده است ۵۰۲ زن سالم بدون سابقه بیماری تیروئید از سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ بررسی شدند. سطوح TSH FT2 و FT2, و آنتی بادیهای پراکسیداز در هفته ۰۲ ساملگی و حدودً ۵ سال۰۰ % از بیماران دچار هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال / پس از زایمان بررسی شدند. در طول حاملگی ۲ ( TSH>2ml/L 55 % از بیمارانی که دچار هیپوتیروئدی ساب کلینیکال شده بودند / ( شدند. در فالوآپ ۵ ساله ۲ مجدداً تستهای تیروئیدی نرمال پیدا کردند. در بین زنان مبتلا به هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال در طول حاملگی، افرادی که انتی بادی تیروئید پراکسیداز داشتند با احتمال بیشتری پس از پایان حاملگی دچار پایداری افزایش TSH شدند. اختلالات تیروئید خفیف، باعث اختلال در تکامل نوروسایکولوژیک در فرزندان و افزایش حوادث به مامایی مثل سقط، زایمان زودرس، افزایش فشار خون حاملگی و مرگ جنین می گردد. بنابراین درمان هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال با L – تیروکسین پیشنهاد می گردد و مجدداً ۶ هفته پس از زایمان باید تستهای تیروئیدی بررسی شود تا در صورت لزوم درمان ادامه یابد. در حاملگی بعدی شانس عود هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال زیاد است. پس در زنان با سابقه تستهای تیروئیدی مختل باید در ابتدای حاملگی حتماً عملکرد
تیروئید چک شود.

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

ads2

ads3

ads4